BRANDÝSKO NAZELENO/GREEN TOWN - BRANDYSKO, PREVENCE VZNIKU ODPADŮ/WASTE PREVENTION

Odpadové hospodářství

NAŠE DRAHÉ ODPADY

Kde končí starost jednoho, začíná starost druhých. Často lidé přemýšlí o odpadech pouze do chvíle, než se jich zbaví formou vhození do příslušného kontejneru. Kolik nás ale naše „zbytky“ stojí?

V roce 2018 odsouhlasily členské státy EU novou strategii oběhového hospodářství.

Lineární ekonomika  (současný stav)

V současné době na tomto principu funguje většina trhů. Tedy – vytěžit, vyrobit, převézt, spotřebovat a vyhodit.

Cirkulární ekonomika – cíl

Jedná se o zdánlivě protikladnou kombinaci ekonomického zisku s ochranou životního prostředí, tím, že nebudeme vytvářet odpad, ale energie a materiál z jich získaných surovin bude smysluplně využíván ve funkčních, nekončících cyklech.

Cirkulární vs Lineární ekonomika

cirkulární ekonomika

My ve vyspělé Evropě přece třídíme dobře!

Zdálo by se, že naším poctivým tříděním, již tento systém podporujeme, což je částečně pravdou, avšak to se neděje v dostatečné míře, ani v naší vyspělé EU. Navíc je velký rozdíl mezi tím, kolik % odpadů země vytřídí a kolik ho nakonec opravdu zpracuje. Zhruba 50% odpadů z EU končí na skládkách. Jak to vypadá v zemích třetího světa si asi dokážete představit.

Principy strategie jsou snaha o omezení vzniku odpadů podpořená opakovaným použitím výrobků, maximální recyklace a využití odpadů jako zdroje materiálu a energie, a zásadní minimalizace skládkování.

Jaké jsou naše cíle?

Cílem je surovinová bezpečnost Evropy s důrazem na ochranu životního prostředí a primárních zdrojů.

Všechny tyto cíle budou implementovány do českých zákonů.

Cíle jsou velmi smělé. Členské státy se zavázaly, že z celkové produkce komunálních odpadů zrecyklují (nikoliv tedy pouze vytřídí):

  • 55% v roce 2025
  • 60% v roce 2030
  • 65% v roce 2035

Kolik vytřídíme nyní?

V rámci Evropské unie se v současné době průměrně recykluje zhruba 46% komunálních odpadů (včetně bioodpadů), 28% se využívá energeticky, na skládkách končí asi 23% komunálních odpadů. Česká republika přitom recykluje téměř 39% KO, necelých 12% je energeticky využito a skládkuje se zhruba 46% komunálních odpadů.

Celková produkce odpadů ve Středočeském kraji v posledních letech narůstá. Většina všech produkovaných odpadů se využívá. Pouze u komunálních odpadů je stále převažujícím způsobem nakládání jejich skládkování – v našem dvojměstí to je 67,5 %

komunální odpady

Kolik vytřídíme nyní?

I přes pokračující rozvoj třídění využitelných složek KO zůstává nejvýznamnějším druhem komunálních odpadů i nadále směsný komunální odpad. (černé kontejnery, popelnice)

V roce 2018 bylo městem vyprodukováno 4 080,70 t směsného komunálního odpadu, což odpovídá produkci 213,25 kg/obyv./rok. V přepočtu na peníze zaplatilo město za svoz a skládkování tohoto odpadu cca 8 800 000 Kč. Za rok 2019 byla produkce SKO

Přestože část peněz se městu vrací za vytřídění odpad, vzhledem k situaci na trhu s druhotnými surovinami, by bylo ekonomičtější (a ekologičtější) snížit produkci celkového množství odpadu.

Největším prostorem pro zlepšení ale nadále zůstává SKO, který by měl být naprosto MINIMÁLNÍ. Obrovský podíl odpadů, který občané vhazují do černých popelnic je RECYKLOVATELNÝ a tím, že jej vhodí do nesprávného kontejneru znemožní jakékoliv jeho další využití. K dotřiďování dochází pouze u odpadů vhozených do nádob na separovaný odpad.

Dejte materiálům druhou šanci, třiďte poctivě!

Cílů procentuální vytříděnosti jsme nedosáhli ani jednou v posledních letech.

cíle třídění

I přes pokračující rozvoj třídění využitelných složek KO zůstává nejvýznamnějším druhem komunálních odpadů i nadále směsný komunální odpad. (černé kontejnery, popelnice)

V roce 2018 bylo městem vyprodukováno 4 080,70 t směsného komunálního odpadu, což odpovídá produkci 213,25 kg/obyv./rok. V přepočtu na peníze zaplatilo město za svoz a skládkování tohoto odpadu cca 8 800 000 Kč. Za rok 2019 byla produkce SKO

Přestože část peněz se městu vrací za vytřídění odpad, vzhledem k situaci na trhu s druhotnými surovinami, by bylo ekonomičtější (a ekologičtější) snížit produkci celkového množství odpadu.

Kolik nás to ještě bude stát?

Dejte materiálům druhou šanci, třiďte poctivě!

V současné době je poplatek za svoz odpadů v našem městě 660 Kč na občana. Již nyní tyto příjmy nepokrývají zcela náklady města na nakládání s odpady. Vytváří tedy tlak na zvýšení tohoto poplatku.

Bez ohledu na to, jak bude vypadat konečná verze nových zákonu, je zřejmé, že bude nutné vyvinout další úsilí k maximalizaci třídění a recyklaci odpadů a omezení skládkování.

Významnějším nástrojem bude nový poplatek za ukládání odpadů na skládky, na jehož razantním násobném navýšení panuje všeobecná shoda a lze tedy předpokládat, že s platností nového zákona dojde k postupnému zdražení skládkování. Vzhledem k tomu, že podstatnou část skládkovaných odpadů tvoří SKO z obcí, pak je nutné počítat se zvýšením nákladů na OH obcí a přeneseně poplatků pro občany.

8,8 milionů korun za svoz a skládkování SKO není málo. Jistě by se pro tyto prostředky našlo mnohem lepšího využití než je nakládání s našimi odpadky. Myslete tedy na to, že s dalšími pytly do černých popelnic nevyhazujete pouze další hromádku na skládku, ale také peníze, které by mohly posloužit lepšímu účelu.

Pozn. – převzato z článku z Středočech únor 2020 a Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za rok 2018